Intern Reglement

1.Elk ingeschreven lid zal een maximum aan speelkansen krijgen. Ieder lid dient de wekelijkse trainingen te volgen. Bij afwezigheid dient de trainer van de ploeg ingelicht te worden. Wie niet traint of niet verwittigt bij afwezigheid, zal niet geselecteerd worden.

2. Ieder lid dient zich te houden aan de richtlijnen van de trainer en zijn afgevaardigde.

3. Wees stipt! Iedere speler dient voor aanvang van de training minstens 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn in de kleedkamers om de trainingen op tijd te laten beginnen. Bij de thuiswedstrijden dient iedereen minstens 45 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

Bij de wedstrijden op verplaatsing dient iedereen het afgesproken uur van vertrek te respecteren. Er zal niet gewacht worden op laatkomers.

4. Iedere speler wordt via Prosoccerdata verwittigd voor deelname aan een wedstrijd.

5. Spelers die niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs, kunnen niet worden opgesteld tijdens de wedstrijden.

6. Voor en na elke activiteit worden de spelers verzocht de trainer(s) en afgevaardigde(n) te begroeten.

7. KDC draagt fair-play hoog in het vaandel. Wij verwachten van ieder lid dat hij zijn steentje daartoe zal bijdragen.

Heb respect voor medespelers/tegenstrevers, én ook voor de diverse instellingen van de club én van de te bezoeken club.

8. Wij dulden geen commentaar op de scheidsrechter van dienst. Na elke wedstrijd wordt na het affluiten een handdruk gegeven aan de scheidsrechter.

9. Bij iedere training/wedstrijd zijn beenbeschermers verplicht. Bij strenge koude wordt gevraagd om te trainen in lange broek en warme kledij.

10. Na iedere training/wedstrijd dient er - verplicht - een douche genomen te worden. Zorg voor het nodige wasgerief.
Blijf niet langer dan noodzakelijk rondhangen in de kleedkamers.(maximum 20 minuten)

11. Bij de wedstrijden is iedere speler verplicht om het trainingspak van de vereniging te dragen. Uniformiteit van elke speler oogt mooi naar de buitenwereld. Wij dringen erop aan deze kledingstukken te naamtekenen.

12. Iedereen wordt verondersteld de nodige tact in acht te nemen om de instellingen proper te houden en eventuele (on)vrijwillige beschadigingen te melden aan de trainer/afgevaardigde. Gebruik de geplaatste vuilnisbakken om allerlei afval in te gooien.

13. De kleedkamers zijn geen speelplaats en dienen in propere staat achtergelaten te worden.

14. Het is verboden om de voetbalschoenen in de douches af te wassen. Aan de ingang van iedere kleedkamer zijn platen verzien om de schoenen te ontdoen van overtollige aarde. Maak er gebruik van. In de kleedkamers mag niet gerookt worden.

15. Bij gebruik van de verplaatsbare doeltjes dienen deze steeds verankerd te worden. De trainers/afgevaardigden zullen hierop toezien. Na de training dienen de verplaatsbare doeltjes terug op hun plaats gezet te worden naast het terrein. De trainer/afgevaardigde zal ook hierop toezien.

16. Wie met drugs aangetroffen wordt zal onmiddellijk uit de vereniging geweerd worden. Idem dito voor overmatig alcoholgebruik en pestgedrag.

17. Problemen dienen aan de trainer/afgevaardigde voorgelegd te worden, die na samenspraak met de jeugdcoördinator, het probleem zal voorleggen aan het bestuur van KDC.

18. De trainers, afgevaardigden en jeugdcoördinator zullen toezien op een goed verloop van de activiteiten en zullen indien nodig de nodige sancties treffen, dit eventueel in overleg met de ouders.

19. KDC wenst dat iedereen zijn steentje zal bijdragen aan de nevenactiviteiten (wafelverkoop, koude voetentocht, kaarting en eindeseizoens bbq, …).

20. Gebruik van de camera van je smartphone is verboden in de kleedkamers.