Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

 1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

KDC Ruddervoorde is een Belgische onderneming gevestigd te Sportstraat 27 te 8020 Ruddervoorde en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0408.323.775.

KDC Ruddervoorde treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met deze Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”).

Ingeval u vragen heeft omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u ons op basis van volgende gegevens contacteren:

 • Per brief: KDC Ruddervoorde VZW. Sportstraat 27, 8020 Ruddervoorde 
 • Per e-mail: stuur je vraag naar secretariaat@kdcruddervoorde.be

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

Naargelang uw relatie, verwerkt KDC Ruddervoorde van u volgende gegevens:

 • Identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum);
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM-nummer);
 • Bedrijfsgerelateerde gegevens voor zover op basis van die gegevens een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd;
 • Financiële gegevens, facturatiegegevens en andere betalingsgegevens;
 • Foto’s, video’s en ander beeldmateriaal hetgeen desgevallend kan gebruikt worden in promotionele campagnes;

 

 1. VERWERKINGSDOELEINDEN

De verwerking van persoonsgegevens moet volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden geschieden en niet op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

KDC Ruddervoorde verwerkt uitsluitend die bepaalde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn in het kader van het beheer van het ledenbestand, om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen, het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het afsluiten en nakomen van overeenkomsten met leveranciers en klanten alsook in het kader van het organiseren van wedstrijden.

 1. VERWERKINGSGRONDEN

De bovenvermelde gegevens die voor uitsluitend bovenvermelde doeleinden dienen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens te worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is, hetgeen o.a. betekent dat de verwerking alleen rechtmatig is indien en voor zover de verwerkingsactiviteit gebaseerd is op een rechtmatige verwerkingsgrondslag.

KDC Ruddervoorde verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende verwerkingsgrondslag:

<aan te vullen>

 1. DUUR VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben. Klantengegevens zullen in elk geval na een termijn van twee jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

 1. RECHTEN

In overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens, beschikt u over volgende rechten. Indien u één van volgende rechten wenst uit te oefenen, gelieve u dan te richten tot onze privacyverantwoordelijke via het (e-mail)adres vermeld onder 1.

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op gegevenswissing of beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden, moeten wij uw identiteit kunnen nagaan. Omwille daarvan kunnen wij bewijs van identiteit verzoeken door een kopie van uw identiteitskaart op te vragen dan wel een ander document op basis van hetwelk uw identiteit met zekerheid kan worden vastgesteld. Van zodra u van oordeel bent dat uw verzoek naar behoren werd ingevuld, wordt het opgevraagde identiteitsbewijs onmiddellijk verwijderd.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

                Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

                Drukpersstraat 35 1000 Brussel contact@apd-gba.be

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 1. DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven derde dienstverleners, zoals banken, ondernemingen die ons op IT-gebied bijstaan, postbedrijven, overheden en verzekeringsmaatschappijen. De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 1. TECHNISCHE MAATREGELEN

Wij nemen de nodige technische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wanneer door ons beroep zou worden gedaan op een verwerker dienen bovenstaande maatregelen ook door deze verwerker te worden gegarandeerd.

 1. TOEGANG DOOR DERDEN 

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en/of medewerkers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming van uw vertrouwelijke informatie.

 1. VRAGEN

Indien u na het lezen van deze privacy policy verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door KDC Ruddervoorde, kan u contact opnemen met ons via de contactgegevens vermeld zoals vermeld bij het begin van deze privacy policy.